Harmonogram školního roku 2016 – 2017

Harmonogram školního roku

Zahájení školního roku                                                               01. 09. 2016

Ukončeno první pololetí, předání vysvědčení za 1. pololetí    31. 01. 2017

Ukončeno druhé pololetí, předání vysvědčení za 2. pololetí  30. 06. 2017

Pokračovat ve čtení

Třídní schůzka

Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční v pátek 2. 9. 2016 od 17 hod. v I. třídě pro všechny ročníky. Během schůzky obdržíte aktuální informace týkající se organizace školního roku a budete informováni o celoškolních akcích.

1.září 2016

Ve čtvrtek 1 . září 2016 v 8.00 hod. se na Vás těšíme
v ZŠ Hořiněvsi.
První den ve škole však netrvá dlouho. Prvňáčci se seznamují se svou třídou, s její výbavou, dozví se ale jen základní informace (první učební den je velmi krátký) a mohou se svými rodiči tento významný krok řádně oslavit.
Přejeme všem novým i stávajícím školákům hodně úspěchů a jejich rodičům – pevné nervy.

22.4.2016

Vážení rodiče, v době letních prázdnin od 9.července do 28.srpna 2016 bude mateřská škola v Hořiněvsi uzavřena .

5.4.2016

Volná místa v Mateřské škole Hořiněves

Nabízíme rodičům doposud volná místa v naší mateřské škole. V případě zájmu neváhejte kontaktovat učitelky MŠ  osobně či telefonicky, a to každý pracovní den  vždy v době od 6,00hod do 9,00hod nebo od 11,30hod do 16,00hod.

Hořiněves 120, telefon: 495 426  126

Kolektiv učitelek MŠ  Hořiněves

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Rodiče dítěte, popřípadě jiní zákonní zástupci

Jméno a příjmení…………………………………………………………………….tel…………….…

Jméno a příjmení…………………………………………………………………….tel……….

Adresa trvalého pobytu……………………………………………………………………………………………

Doručovací adresa ……………………………………………………………………………………………………

Žádost o přijetí dítěte

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………………

Datum narození………………..…RČ…………………………..místo…………………………………………….

S trvalým pobytem……………………………………………………….

K předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Hořiněves 120, ve školním roce 2016/2017

Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání…………………………………………

Podpisy rodičů, případně jiných zákonných zástupců:

…………………………………………………… ………………………………………………….

Požadovaná délka docházky dítěte do MŠ: – celodenní docházka    -polodenní docházka

Zákonní zástupci dítěte:

Jméno a příjmení matky……………………………………………………………………………………………

Zaměstnavatel ( adresa )………………………………………………………………………………………………

Na mateřské dovolené do……………………………………………………………………

Nezaměstnaná – do zaměstnání nastoupí od…………………………………………………

Jméno a příjmení otce………………………………………………………………………………………………

Zaměstnavatel ( adresa )……………………………………………………………………………………………

Sourozenci

Jméno a příjmení……………………………………………………..nar…………………………………

Jméno a příjmení……………………………………………………..nar…………………………………

Jméno a příjmení………………………………………   nar…………………………………

Jméno a příjmení…………………………………………nar…………………………………

Prohlášení zákonného zástupce

Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů, které budou mít vliv na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, může způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí přijetí. Souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje byly zpracovány a uchovány ve smyslu zákona č.1o1/2000 SB. v platném znění pro účely vedení povinné dokumentace ve smyslu zákona č.561/2004 Sb. v platném znění pro školní akce, vedení záznamů o dětech, úrazové pojištění žáků a pro účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, pro kterou se tato dokumentace ve škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených důvodů nesmí osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

Podpisy zákonných zástupců…………………………………………………………………………………………

V………………………………………….dne……………………………

Zápis školské rady – při Základní škole a mateřské škole v Hořiněvsi.

Datum konání:  25. ledna 2016

Přítomní: Zástupci rodičů: Festová Renata, p. Peremská Hedvika

Zástupci školy: Jonášová Lucie, Munzarová Lucie

Zástupci zřizovatele: Rejfek Otakar, p. Pavlíková Helena

Hosti: Mgr. Bečáková Sylva, zastupující ředitelka ZŠ a MŠ Hořiněves,

Jana Kuthanová, starostka obce.

 

Začátek jednání: 16,00 hod.

Program:

 1. Výroční zpráva
 2. Kontrolní inspekční zpráva.
 3. Zápis do ZŠ a MŠ
 4. Konkurz – na nového ředitele
 5. Informace
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh jednání:

 1. paní Mgr. Bečáková seznámila Školskou radu (dále ŠR) podrobně s Výroční zprávou Základní školy a mateřské školy za školní rok 2014/2015. ŠR nemá k Výroční zprávě připomínky. Hlasování: Pro 6. Výroční zpráva byla schválena.
 2. ŠR byla podrobně seznámena se zápisem – Kontrolní inspekční zpráva. ŠR bere tento zápis na vědomí.
 3. Paní Mgr. Bečáková podrobně seznámila přítomné o zápisu do Základní školy, který se uskutečnil 20. ledna 2016. Do první třídy byli přijati 4 žáci. ŠR byla seznámena s plánem zápisu do Mateřské školy.
 4. Konkurz – starostka informovala ŠR o konání konkurzu na ředitele Základní školy a mateřské školy. Konkurz bude pravděpodobně vyhlášen v měsíci březnu.
 5. Informace – starostka obce Jana Kuthanová podrobně informovala o investicích do Základní školy a o očekávaných akcích, ŠR byla také seznámena s činností Obce Hořiněves a MAS Hradeckého venkova o.p.s., které se týkají pro základní školy v roce 2016. ŠR byla seznámena s projekty v ZŠ – to je Škola na dotek, která bude ukončena v roce 2016, v MŠ mají děti možnost pracovat v projektu Polytechnické vzdělávání.
 6. Diskuse – úprava webových stránek Základní školy, stránky dojdou úpravy po konkurzu, s novým vedením školy.
 7. Závěr – předseda p. Rejfek Otakar, poděkování za účast všem přítomným a konstatoval, že dne 18. dubna v 16:00 hod. proběhne plánovaná schůzka ŠR

Konec jednání: 16.50

Zápis zapsala: Helena Pavlíková

Otakar Rejfek,

Předseda školské rady

26.ledna 2016

Základní škola a mateřská škola Hořiněves 4, okr.Hradec Králové

vyhlašuje ve dnech 14.-18.března 2016 zápis do mateřské školy.

Rodiče si v mateřské škole vyzvednou v uvedených dnech přihlášku, nejlépe v doprovodu dítěte, které chtějí do MŠ přihlásit.

Při této příležitosti  si mohou se svým dítětem mateřskou školu také prohlédnout.

Mgr.Sylva Bečáková, ředitelka školy